Statut

Statut Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego„Unia Warszawa”

 

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ Unia Warszawa”, zwane dalej „Klubem”.

§ 2. Terenem działania i siedzibą jest miasto Warszawa

§ 3. Klub jest międzyszkolnym uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.

§ 4. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej wpisanym do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 6. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 7. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

ROZDZIAŁ II

Cele Klubu oraz ich realizacja

 

§ 8. Celem Klubu jest:

1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycieli na terenie swego działania.

§ 9. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

2) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,

3) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

4) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

5) upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych.

§ 10. Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z :

1) kierownictwem i radami szkół,

2) organami rządowymi i samorządowymi,

3) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

§ 11. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,

2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,

3) bazie sportowo – rekreacyjnej szkół, Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy, oraz jednostek komunalnych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 12. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających.

§ 13.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.

2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 14.

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§ 15. 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

1) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem stanowiącym

2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu, oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

4) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,

5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt.3-6 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci maja prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 16. Członkowie wspierający mają prawo do:

1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym,

2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

§ 17. 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

2) brać czynny udział w działalności Klubu,

3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu

.2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu, oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 18. 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) śmierci członka,

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3) skreślenia z listy członków,

4) rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeśli członek:

1) nie spełnia wymagań statutowych,

2) w sposób zawiniony nie spełnia obowiązków statutowych,

3) działa na szkodę Klubu,

4) nie bierze udziału w działalności statutowej przez okres 6 miesięcy,

5) zalega z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia tego niespełnia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 19. 1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym chyba , że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 20. 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

5) dokonywanie zmian w statucie Klubu ,

6) określenie wysokości składki członkowskiej, oraz trybu jej uiszczania,

7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,

9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego zebrania Klubu dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 21. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok

.2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust.1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić członków Klubu na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.

7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22. 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

1) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,

2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązaniu się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§ 23. 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2, uchwały Walnego zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.3. z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 24. 1. Zarząd Klubu składa się z członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§ 25.1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

4) uchwalanie okresowych planów działania preliminarzy budżetowych,

5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji

6) składanie sprawozdań z działalności Klubu,

7) zarządzanie majątkiem Klubu,

8) reprezentowanie klubu na zewnątrz,

9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 26. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w zarządzie określa regulamin działania zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i sekretarza.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 27. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

2) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo:

1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

3) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu,

4) brania udziału poprzez swojego przedstawiciela w posiedzeniach zarządu.

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Zasady zwoływania posiedzenia Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy pełnym składzie Komisji.

§ 29. 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji,

2) ustania członkostwa w Klubie,

3) zrzeczenia się udziału w tych organach,

4) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu lub Komisji rewizyjnej, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

3. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów w pełnym składzie.

4. Od uchwały przysługuje odwołanie do walnego Zebrania w terminie 30 dni od jej doręczenia,

5. Członek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu może zostać odwołany ze składu tych organów wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 30. 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.2.Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 31. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

ROZDZIAŁ V

Majątek Klubu

§ 32. 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, zapisów i spadków,

3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,

4) własnej działalności gospodarczej,

5) majątku Klubu,

6) innych źródeł.

§ 33. Działalność gospodarczą, której mowa w § 32 ust. 2 pkt. 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych klubu.

§ 34. 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się klubu

§ 35. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie klubu w trybie określonym w § 22 ust.2 i § 23 ust. 2.

§ 36. 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezesi, Sekretarz Zarządu klubu.

3. Likwidatorzy po zakończeniu działalności składają organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z likwidacji wraz z wnioskiem o skreślenie Klubu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Projekt wykonała firma Media ISQ - Projektowanie Stron Internetowych

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.